13.09.2016

Raportul semestrial al entităţii de interes public ”BS-LEASING GRUP” S.A.,

 

Întocmit în conformitate cu art.120 şi art.121 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012,

 I.     Date generale privind entitatea de interes public.

1.     Perioada de gestiune raportată: Semestru I 2016;

2.     Denumirea completă şi prescurtată a entităţii de interes public: Societate pe acțiuni ”BS-LEASING GRUP”, ”BS-LEASING GRUP” S.A.;

3.     Entitatea de interes public reprezintă: o companie de leasing;

4.   Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entităţii de interes public: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str.Petru Rareș, 36, of. 130. Tel./Fax (022) 603-931 / (022) 603-934, bsleasing.md, office@bsleasing.md;

5.     Numărul şi data înregistrării de stat a entităţii de interes public la Camera Înregistrării de Stat: IDNO 1003600077220, data înregistrării 15.07.2003;

6. Activitatea principală (conform CAEM): J65210 Leasing financiar, K74140 Activități de consultare pentru afaceri și management, K70120 Cumpărarea și vînzarea de bunuri imobiliare proprii, K71100 Închirierea autoturismelor, K71310 Închirierea mașinelor și echipamentelor agricole, G50101 Comerțul cu ridicata a autovehiculelor, G50101 Comerțul cu amănuntul a autovehiculelor, G50301 Comerțul cu ridicata al pieselor, componentelor și accesoriilor pentru autovehicule, G50302 Comerțul cu amănuntul al pieselor, componentelor și accesoriilor pentru autovehicule;

7.     Capitalul social al entităţii de interes public la data raportării, lei: 9 432 400 MDL;

8.     Informaţia privind numărul acţionarilor entităţii de interes public la data raportării: 3;

9.   Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţionarii aflaţi în deţinere nominală şi beneficiarii efectivi: Costina Victoria (IDNP 0970207427172) – 22,95%, Crivceanschi Elena (IDNP 0962006011122) – 47,97%, Suetnova Galina (IDNP 0962706018535) – 29,08%;

10. Informaţia privind societatea de registru: Registrator independent ”Soliditate” S.A., MD-2005, str. Feredeului, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova, autorizația nr. 0007 din 31.01.2015, Andrei Ciornîi, tel. (022) 54-93-20, Contract de ținere a registrului de valori mobiliare nr. 218 din 03.01.2013;

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public: 94 324 ASN, cod ISIN MD14GINA1004 acțiuni ordinare nominative, de clasa I, cu valoarea nominală de 100 MDL, ce conferă deținătorului dreptul la vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul la primirea dividendelor, dreptul la primirea unei cote părţi din patrimoniul societăţii în cazul lichidării societăţii;

12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere):

Membrii Consiliului societății: Crivceanschi Elena (Președinte), Costina Victoria, Paladi Constantin, Director: Timco Octavian, Contabil-Șef: Tabre Oxana, Cenzor: compania de audit SC ”ACIL-SERVICE” SRL;

16. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere: La 27.05.2016 a fost ales Consiliul Societății în următoarea componență: Crivceanschi Elena, Costina Victoria, Paladi Constantin;

17.  Statutul entităţii de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat): La 20.01.2016 a fost înregistrat acordul additional la Statut privind majorarea Capitalului social în urma emisiei de acțiuni;

18. Informaţia privind publicarea raportului anual/semestrial al entităţii de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entităţii) Capital Market ziarul nr. 16(637) din 20 aprilie 2016;

 

II.     Situaţiile financiare anuale/semestriale, în componenţa stabilită de prevederile legale (prezentate Biroului Naţional de Statistică)

 

Nr. cpt.

 

ACTIV

 

Cod nr.

Sold la

Începutul perioadei de gestiune

Sfîrșitul perioadei de gestiune

1.

Active imobilizate

 

 

 

 

Imobilizări necorporale

10

1 197

3449

 

Imobilizări corporale în curs de execuție

20

-

-

 

Terenuri

30

-

-

 

Mijloace fixe

40

4 279 379

4 425 097

 

Resurse minerale

50

-

-

 

Active biologice imobilizate

60

-

-

 

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

70

208 340

208 340

 

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

80

-

-

 

Investiții imobiliare

90

-

-

 

Creanțe pe termen lung

100

45 427 346

36 036 622

 

Avansuri acordate pe termen lung

110

14 743 875

14 206 907

 

Alte active imobilizate

120

20 164 707

24 342 734

 

Total active imobilizate

130

84 824 844

79 223 150

2.

Active circulante

 

 

 

 

Materiale

140

-

-

 

Active biologice circulante

150

-

-

 

Producția în curs de execuție și produse

160

32 239

25 637

 

Producția în curs de execuție și produse

170

-

-

 

Mărfuri

180

-

2 796 082

 

Creanțe comerciale

190

20 612 184

32 312 727

 

Creanțe ale părților affiliate

200

-

-

 

Avansuri acordate curente

210

57 986 404

32 767 998

 

Creanțe ale bugetului

220

216 914

92 828

 

Creanțe ale personalului

230

-

-

 

Alte creanțe curente

240

16 838 101

14 285 690

 

Numerar în casierie și la conturi curente

250

4 351 091

15 116 057

 

Alte elemente de numerar

260

-

-

 

Investiții financiare curente în părți neafiliate

270

455 891

10 205

 

Investiții financiare curente în părți afiliate

280

-

-

 

Alte active circulante

290

25 244 004

11 856 664

 

Total active circulante

300

125 736 828

109 263 889

 

Total active

310

210 561 672

188 487 039

 

PASIVE

 

 

 

3.

Capital propriu

 

 

 

 

Capital social și suplimentar

320

7 000 000

9 432 400

 

Rezerve

330

3 107 940

3 286 804

 

Corecții ale rezultatelor anilor precedent

340

-

18 863

 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

350

80 659 305

80 480 441

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

360

-

1 119 640

 

Profit utilizat al perioadei de gestiune

370

-

-

 

Alte elemente de capital propriu

380

-

-

 

Total capital propriu

390

90 767 245

94 338 148

4.

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

Credite bancare pe termen lung

400

26 408 140

26 519 060

 

Împrumuturi pe termen lung

410

-

-

 

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

420

-

-

 

Alte datorii pe termen lung

430

20 164 707

24 342 733

 

Total datorii pe termen lung

440

46 572 847

50 861 793

5.

Datorii curente

 

 

 

 

Credite bancare pe termen scurt

450

44 195 865

29 984 710

 

Împrumuturi pe termen scurt

460

-

-

 

Datorii comerciale

470

578 724

361 820

 

Datorii fațăde părțile affiliate

480

2 432 400

-

 

Avansuri primate curente

490

666 471

1 244 697

 

Datorii față de personal

500

-

-

 

Datorii privind asigurările sociale și medicale

510

19 251

-

 

Datorii față de buget

520

66 228

21

 

Venituri anticipante curente

530

25 060 374

11 681 821

 

Datorii față de proprietari

540

-

-

 

Finanțe și încasări cu destinație specială curente

550

-

-

 

Provizioane curente

560

-

-

 

Alte datorii curente

570

202 267

14 029

 

Total datorii curente

580

73 221 580

43 287 098

 

Total pasive

590

210 561 672

188 487 039

 

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

 

Indicatori

 

Cod nr.

Sold la

Începutul perioadei de gestiune

Sfîrșitul perioadei de gestiune

Venituri din vînzări

10

33 331 655

63 960 102

Costul vînzărilor

20

28 734 279

60 671 854

Profit net (pierdere brută)

30

4 597 376

3 288 248

Alte venituri din activitatea operațională

40

837 267

2 582 016

Cheltuieli de distribuție

50

66 424

258 866

Cheltuieli administrative

60

1 299 325

1 742 718

Alte cheltuieli din activitatea operațională

70

4 437 920

4 543 053

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)

80

-369 026

-674 373

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)

90

4 937 996

1 794 013

Profit (pierdere) pînă la impozitare

100

4 568 970

1 119 640

Cheltuieli privind impozitul pe venit

110

-

-

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

120

4 568 970

1 119 640

 

 Situațiile financiare nu au fost revizuite

 

III.     Societatea de audit: ”Avega-Audit” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova, 16, ap. 47, tel. (022) 49-05-48, Iovu Angela, Contract f/n din 01.12.2015, Licența AMMII nr. 037882 din 07.08.2011.

 

V.        Raportul intermediar al conducerii conform pct.20 subpct.3) din Regulament:  

Din 01.01.2016 Societatea a trecut la standardele Internaționale de evidență contabilă (SIRF).

La data de 15.01.2016 a fost înregistrată emsiunea a șasea de acțiuni în volum de 24 324 acțiuni, cod ISIN MD14GINA1004;

La data de 29.02.2016, la decizia Consiliului Societății din 25.01.2016 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor cenzorului și alegerea Comisiei de Cenzori. Avizul privind convocarea adunării generele extraordinare a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 4(625) din 27.01.2016. Comunicatul privind deciziile adoptate a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 11(632) din 16.03.2016.

La data de 27.05.2016, la decizia Consiliului Societății din 18.04.2016 a fost convocată Adunarea generală anuală a acționarilor. Avizul privind convocarea adunării generale a acționarilor a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 16(637) din 20.04.2016. Comunicatul privind deciziile adoptate a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 24(632) din 15.06.2016. Situațiile financiare pentru anul 2015 au fost prezentate la organul de statistică la data de 30.03.2016.

 

VI.      Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public, conform pct.16 subpct.4) şi pct.20 subpct.4) din Regulament

Timco Octavian, în calitate de Director și Tabre Oxana, în calitate de contabil șef al ”BS-LEASING GRUP” S.A. confirmăm că, din punctual nostru de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale societății pe acțiuni ”BS-LEASING GRUP”, precum și confirmăm că, din punctul nostru de vedere, raportul intermediar al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

VII.   Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entităţii de interes public şi/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerinţele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 şi Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

La data de 15.01.2016 la decizia Consiliului societății din 12.01.2016 a fost mjorat capitalul social cu 2432400 lei în rezultatul emisiunii suplimentare de acțiuni. Decizia consiliului societății a fost publicată în ziarul Capital Market nr. 02(623) din 13.01.2016.

 

IX.     Semnături

Președintele Consiliului Societății                                                                       Elena CRIVCEANSCHI

Director                                                                                                                       Octavian TIMCO

Contabil șef                                                                                                                Oxana TABRE

 

 

Ati procurat vreodata bunuri in leasing?
da, voi procura şi în continuare
da, însă nu voi mai procura
nu, nici nu planific
nu, însă planific să procur
nu ştiu ce înseamnă leasing
CURSUL COMERCIAL
Euro / MDL нет данных
USD / MDL нет данных
  

© 2008 Copyrights
BS Leasing Grup SA

Developed
by ITproLab SRL


 
COMPANIE LEASING CLIENTILOR PARTENERII CONTACTE
MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36
Tel. (022) 603 933, Fax. (022) 603 934